Disclaimer

Auteursrecht

Miss Oranje behoudt het recht, ingezonden materiaal voor lezersreactiepagina in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen of verwijderen.

Disclaimer

Ondanks dat Miss Oranje met de grootste zorg wordt gemaakt, kan het voorkomen dat er onjuiste informatie of een fout in kan zitten. Fouten kunnen jammer genoeg niet altijd voorkomen worden.

Miss Oranje sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Miss Oranje is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website MissOranje.com en MissOranje.nl.

Copyright

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Onze sponsors:
  • EHP Hotels
  • Bavaria - leverancier en sponsor van de HólanDress
  • Flyboard Experience
  • Fringed
  • ZwartGroen
  • Lovely Vintage -- leverancier van HET Oranje-jurkje van 2014
  • Corporate Business - organisator
  • NetTelligence - custom internet development